lex credendi lex orandi - imádságok, egyházi énekek

 
 


 
 
 
 
 
Ó Mária, mivel te vagy Isten mosolya,
Krisztus fényességének tükröződése,
a Szentlélek lakóhelye,
a hajnalcsillag, a mennyország kapuja
és az első föltámadott teremtmény,
testvéreinkkel együtt kérünk:
könyörögj érettünk!
(XVI. Benedek pápa imája Lourdes, 2008.)

+++

Semmi ne aggasszon, semmi ne ijesszen meg,
ki bírja Istent, annak semmi nem hiányzik,
Isten egyedül elég
Minden múlik, Isten nem változik
a türelem mindent elér.
Minden múlik, minden változik,
a türelem mindent elér.
Semmi ne aggasszon, semmi ne ijesszen meg,
ki bírja Istent, annak semmi nem hiányzik,
Isten egyedül elég.
Semmi ne aggasszon, semmi ne ijesszen meg,
ki bírja Istent, annak Isten elég.
Semmi ne aggasszon, semmi ne ijesszen meg,
egyedül Isten, egyedül Isten elég.


(Avillai Szent Teréz imája)

+++

Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

+++

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben; Szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el országod; Legyen meg a te akaratod, miképpen menyben, azonképpen itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. 

Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes! Az Úr van teveled; áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus! Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja! imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. 

Apostoli Hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében; és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, kínzaték Pontius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték; szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada, fölmene a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbja felől, onnét lészen jövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben; egy szent katolikus Anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűnöknek bocsánatát, testnek föltámadását és az örök életet. Amen. 

Reggeli ima
Szívem első gondolata,
Hozzád száll fel Istenem!
Te őriztél meg az éjjel,
maradj ma is énvelem.

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.

Édes Jézus add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek,
Tiszta szívvel bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy!
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj. 
                                   Amen


Esti ima
Ó, édes Istenem! Hálát mond a lelkem,
Hogy egész napon át úgy szerettél engem.
Bánom sok vétkemet, szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen szívemet fehérre!
Virrasszon felettem gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel testemet, lelkemet!
Szűz Anyám s őrangyal, legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem.
                                                     Amen.

Étkezés előtti fohász
Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk.
                                   Amen.


Étkezés utáni fohász
Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott.
                                   Amen.
Ima hajnali, déli és esti harangszóra

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.
Üdvöz légy, Mária …
Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. 
Üdvöz légy, Mária …
És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék. 
Üdvöz légy, Mária …
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 
Könyörögjünk: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessük. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. Húsvéti időben Az Úr angyala helyett
 
Mennynek királyné asszonya! Örülj szép szűz, Alleluja! Mert kit méhedben hordozni méltó voltál: Alleluja! Amint megmondotta vala, föltámadott: Alleluja! Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket: Alleluja! Örülj és örvendezzél, Szűz Mária, Alleluja. Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
  
Könyörögjünk. Istenünk, ki egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk, add, hogy az ő szent Anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen

+++

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

+++


Rózsafüzér


A rózsafüzért keresztvetéssel kezdjük, majd elmondjuk az Apostoli hitvallást. Az első szemekre: Mi Atyánk…, három Üdvözlégy Mária és Dicsőség. Ezt követően kezdjük az első tizedet a Miatyánkkal és a tíz Üdvözléggyel. A tizedek végén (azaz minden tíz üdvözlégyet követően) a Dicsőséget, majd pedig a következő imádságot mondjuk:
Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

A tizedek imádkozása közben az alábbi misztériumokról elmélkedünk:

 Az örvendetes olvasó
1. Jézus, akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál,
2.
Jézus, akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál,
3.
Jézus, akit te, Szent Szűz a világra szültél,
4.
Jézus, akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál,
5.
Jézus, akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál,

A fájdalmas olvasó
1.
Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett,
2.
Jézus, akit érettünk megostoroztak,
3.
Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak,
4.
Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta,
5.
Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek,

A dicsőséges olvasó
1.
Jézus, aki a halálból feltámadott,
2.
Jézus, aki a mennybe fölment,
3.
Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküldte;,
4.
Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
5.
Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott,


A dicsőséges olvasó
1. Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
2. Jézus, aki a kánai menyegzőn megmutatta isteni erejét,
3. Jézus, aki meghirdette Isten országát,
4. Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
5. Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

+++


Az isteni irgalmasság rózsafüzére

BEVEZETÉS:
Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy. (A rózsafüzér első három kisszemére)

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

NAGY SZEMEKRE:
Örök Atya!
Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül a mi bűneinkért és az egész világ bűneiért. Amen.

KIS SZEMEKRE:
Jézus keserves kínszenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSRE
(az öt tized után – háromszor):
Szent Isten, szent erős Isten, szent és halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!+++Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. 
Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. 
Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. 
Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. 
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. 
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.
 
+++


Szűz szülője Istennek
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd,hogy tied legyek!

Anyám benned bízom és remélek,
Anyám te utánad epedek,
Anyám te jóságos kegyelmezz,
Anyám te hatalmas védelmezz!
Anyám óh jöjj segíts imádkozni,
Anyám óh jöjj segíts küzdeni,
Anyám óh jöjj segíts szenvedni,
Anyám óh jöjj ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni,óh hatalmas,
Akarsz is segíteni,óh irgalmas,
Kell is segítened,óh hűséges,
Fogsz is segíteni,óh kegyelmes!
Anyám te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége,s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom,minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban,
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy veled leszek Jó Anyám,fenn az égben!!

Szűz szülője Istennek,
Engedd,hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!


+++Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott Szűz. - Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk, engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Amen.

+++
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

+++

Fogadd el, Uram, szabadságomat,
Fogadd egészen.
Vedd értelmemet, akaratomat
S emlékezésem.

Mindazt, amim van és ami vagyok,
Te adtad, ingyen.
Visszaadok, Uram, visszaadok
Egyszerre, mindent.

Legyen fölöttük korláttalan úr
Rendelkezésed.
Csak egyet hagyj meg ajándékodul:
Szeretnem téged.

Csak a szeretet maradjon enyém
A kegyelemmel,
S minden, de minden gazdagság enyém,
Más semmi nem kell.


+++
Bánatima

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a végtelenül jó és szeretetreméltó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy többé nem vétkezem és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm.

+++

lelki áldozás


Jézusom, hiszem, hogy valóban jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek Téged, és vágyom a lelkembe fogadni Téged.
Mivel most szentségi módon nem vehetlek Téged magamhoz, kérlek, legalább lelkileg jöjj az én szívembe.


+++


Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, részegíts meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.


+++

Jézus a Getszemáni kertben.
Fenn az olajok hegyikbe.
Térgyen állva imádkozik.
Piros vérrel izzadozik.

Virág szombaton este
Mária fiát kérdezte.
Jövő héten mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?

Virágvasárnapján mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám király leszek.
A jeruzsálemba bé mejek.

Hát nagy hetfőn mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám beteg leszek.
A templomba nem mehetek.

Hát nagykedden mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám vándorolok.
Az utcákon le s fel járok.

Nagyszeredán mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám hamis Júdás
Engem harminc pénzért elád.

Nagycsütörtökön mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Anyám Getszemáni kertben
Felmegyek az olajok hegyikbe.

Nagypénteken mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám egy keresztre
fel leszek én majd feszítve.

Te a kereszt alatt leszel
szent kezedvel el nem érhetsz.
Szent kezedvel el nem érhetsz.
Szűz öledbe le nem tehetsz.

Hát nagyszombaton mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám koporsómba
bészállok a gyászos síromba.

Húsvét napján mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz művelni?
Akkor anyám feltámodak
mennyországba uralkadok.

Húsvét után ötven napra
piros pünkösd hajnalára
elküldöm a vigasztalót
a fehér színű galambot.

Pünkösd után nyolcvan napra
Nagyboldogasszony napjára
felviszlek a mennyországba

a mennyei boldogságba.


+++

Lehullott a Jézus vére
A szent keresztfa tövére
Drágalátos szent testiből
Öt mélységes sebeiből

De a földön nem marada
Mind piros rózsáé vála
A szent angyalok felszedték
Alázatosan tisztelték

Jézus mondá az angyalnak
Vidd föl Mennybe Szent Atyámnak
Mondd, hogy keresztfámról kűttem
Fogadja kedvesen tőlem

Ez a világ drága ára
Sebeim kinyílt rózsája
Kit nagy fájdalomban szültem
Véres könnyvekvel öntöztem

Ádám keserű almája
Hozott e kínos halálra
Jertek az én keresztfámhoz
Üdvösségtek oltárához

Boruljatok le előttem
Szent Atyához könyörögve
Soha el ne felejtsétek
Hogy meghaltam érettetek

Boruljatok le a földre
A szent keresztfa tövére
Értetek halált szenvedtem
Mennyben helyet készítettem

Menj Kálvária hegyére
Jézus szenvedő helyére
Nézzed a Jézusnak kínját
Szűz Máriának fájdalmát

Jézusom, ha jön a végnap
Ösmerj engem magadénak
Homlokomon piros véred
Tied vagyok, úgy ítélj meg

+++

Jelenti magát Jézus háromszor egy évben,
Jézus magát, így jelentgeti már.
Először jelenti, Nagykarácsony napján,
 Jézus magát, így jelentgeti már.
Nagykarácsony napján, nagy hóeső esett.
Jézus magát, így jelentgeti már.
Másodszor jelenti hangos Húsvét napján.
Jézus magát, így jelentgeti már.
Hangos Húsvét napján vizek megáradnak.
Jézus magát, így jelentgeti már.
Harmadszor jelenti piros Pünkösd napján.
Jézus magát, így jelentgeti már.        

+++

1.)
Ó ifjak, lányok, gyermekek,
az angyal szóból értsetek:
feltámadt Krisztus értetek, alleluja.
R) Alleluja, alleluja, alleluja.

2.) Itt áll az Úr most köztetek:
"Békesség, már ne féljetek!
Én vagyok, bennem higgyetek!" Alleluja.
R) Alleluja, alleluja, alleluja.

3.) Ezen a szent-szent ünnepen
- ujjongva csengő éneken -
Urunkat áldjuk szüntelen, alleluja.
R) Alleluja, alleluja, alleluja.

4.) Illő, mert ily jót tett velünk,
átadva néki hű szívünk,
Istennek hálát zengenünk, alleluja.
R) Alleluja, alleluja, alleluja.

+++

Ó Szent István dicsértessél, 
menny és földön tiszteltessél!
De főkképpen nálunk ma, 

mint Országunk Oszlopa!
Kérünk, mint Apostolunkat 
és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le 
a szép magyar népedre!

Még a gyenge gyermekségben, 
csuda vala a szentségben.
Örömére Mennyeknek, 

csodájára népeknek
Kérünk, mint Apostolunkat 
és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le 

a szép magyar népedre!

Sok sánta nyerte járását, 
sok vak nyerte meg látását.
Némák kezdtek szólani, 

siketek is hallani.
Kérünk, mint Apostolunkat 

és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le 

a szép magyar népedre!

Boldogságos Szűzanyánknak, 
mint magyarok Asszonyának
Föláldoztad Hazánkat, 

zentelted Koronánkat!
Kérünk, mint Apostolunkat 

és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le 

a szép magyar népedre!

Azért is hálaadással, 
ünnepélyes vigassággal
Mi együtt örvendezünk, 

szívünkből emlékezünk!
Kérünk, mint Apostolunkat 

és az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le 

a szép magyar népedre!

Mi, kik Téged Pártfogónknak 
választottunk Szószólónknak
Szólj Istennél érettünk, 

légy mindenkor mellettünk!
Kérünk, mint Apostolunkat 

s az első Királyunkat!
Szent István nézz Mennyből le 

a szép magyar népedre!


+++

1.)
Szállást keres a szent család,
de senki sincs, ki helyet ád,
nincsen, aki befogadja
ki égnek s földnek az ura.

2.)
Az idő is későre jár,
a madár is fészkére száll.
Csak a Szent Szűz jár hiába
Betlehemnek városába.

3.)
Legalább ti jó emberek,
fogadjátok e kisdedet!
Házatokba boldogság száll,
Ha betér az égi Király.

4.)
Ne sírj tovább Szűz Mária
ne menjetek ma máshova!
Szállásunkat mi megosztjuk,
kis Jézuskát befogadjuk.

+++


1.) A fényes nap immár elnyugodott,
A föld színe sötétben maradott,
Nappali fény éjjelre változott,
Fáradtaknak nyugodalmat hozott.

2.) Minden élő megy nyugodalomra,
Az Istentől elrendelt álomra,
De én, Uram, úgy megyek ágyamba,
Mintha mennék gyászos koporsómba.

3.) Midőn ágynak adom a testemet,
Deszka közé zárhatom éltemet,
Hosszas álom érheti szememet,
A kakasszó hozhatja végemet.

4.) Vessünk számot hát, édes Istenem,
Hogy lelkemet ne kelljen féltenem,
Hogy lehessen bátrabban szólanom,
Midőn meg kell előtted állanom.

5.) Színed előtt mindennap elesem,
De Te lettél Atyádnál kezesem.
Ha megtartasz holnapi napodra,
Nem fordítom ezt megbántásodra.


+++

1.) Ébredj, ember,
mély álmodból,
Megszabadulsz rabságodból.
Közelít már üdvösséged,
Eltörlik már minden vétked.

2.) Elküldé az Úr angyalát,
Hogy köszöntse Szűz Máriát,
Kinek tiszta, szűz méhébe
Alászállt az örök Ige.

3.) A Szűzhöz így szól az angyal:
Üdvözlégy, teljes malaszttal!
A Szentlélek megárnyékoz,
S áldott méhed gyümölcsöt hoz.

4.) Fiad Jézus néven hívod,
Ő váltja meg a világot,
Melyet oly rég tart a sátán
Fogságban a bűnnek láncán.

+++

1.) Itt jelen vagyon az Istennek Fia,
Itt jelen vagyon feláldozott Bárány,
Itt jelen vagyon erős, igaz Isten:
         A Jézus Krisztus.
2.) Itt jelen vagyon mi édes Teremtőnk,
Itt jelen vagyon a mi Közbenjárónk,
Itt jelen vagyon Vigasztaló társunk:
         A Jézus Krisztus.
3.) Itt jelen vagyon Út, Igazság, Élet,
Itt jelen vagyon a mennyei Fölség,
Itt jelen vagyon fényes világosság:
         A Jézus Krisztus.
4.) Itt jelen vagyon váltságunknak Napja,
Itt jelen vagyon bűnünk megrontója,
Itt jelen vagyon szeretetnek lángja:
         A Jézus Krisztus.
5.) Itt jelen vagyon a mi Vigasságunk,
Itt jelen vagyon Őrizőnk, Oltalmunk,
Itt jelen vagyon lelki bátorítónk:
         A Jézus Krisztus.
6.) Adja minékünk az ő szent országát,
Hogy megláthassuk szentséges lakását,
Angyali karból tiszta szép orcáját
         És ő szent Atyját.    
      
+++

1.) A keresztfához megyek,
Mert máshol nem lelhetek
Nyugodalmat lelkemnek.
S ott talállak, ó, Szűz Anya,
Fájdalom közt, bágyadozva,
Tőr veré át lelkedet.

2.) Mely gyötrelem volt Neked
Isteni szülöttedet
Látni szegény jászolban!
S midőn annyi ellenségek
Romlására esküvének:
Tőr veré át lelkedet.

3.) De midőn ezek felett
Láttad, mennyit szenvedett,
Szenvedett az ártatlan!
Láttad őt a Kálvárián,
Két lator közt a keresztfán,
Kínodat ki mérje meg!

4.) Ezt, ó, fájdalmas Anya,
Mind értem tűrted vala,
Értem, háládatlanért!
Ki Fiadat megvetettem,
És keresztre feszítettem,
Ó, én kárhozat fia!

5.) Most a lelkiismeret
Életemnek átka lett,
Istenem, hová legyek?
Nincs lelkemnek csendessége,
Rettent a bűn szörnyűsége:
Jaj, kétségbe kell esnem!

6.) Ó, de fülembe hata
Szent Fiad e szózata:
"Ím Anyád, ó, tanítvány!"
Tanítványa én is voltam,
Míg a bűnre nem hajlottam,
Ő engem is rád bízott.

+++

1.) Az Úristent magasztalom,
j
óvoltáról gondolkodom,
irgalm
ához folyamodom,
mert meghallgat, azt j
ól tudom.

2.) Csod
álatos tetteiről,
szabad
ító erejéről,
eml
ékezem jóvoltáról,
bizodalmat veszek abb
ól.

3.) Mert
ő erős hatalommal,
dics
őséges szent jobbjával
az
ő népét megmentette,
fogs
ágából kivezette.

4.)
Úgy vezette szent Egyházát,
mint j
ó pásztor kedves nyáját,
ételéről gondoskodott,
utat neki
ő mutatott.


5.) Hálát adjunk az Istenek,
Atya, Fiú, Szentléleknek,
három személy Fölségének,
egymivol Istenségnek!
+++


Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.
Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.

Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe,
örvendezzünk és Ő benne vigadozzunk;
tiszteljük és szeressük az élő Istent,
és szeressük mind egymást is, tiszta szívvel.

Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.

Mikor tehát egybegyűlve együtt vagyunk,
lélekben meg ne oszoljunk, jól vigyázzunk!
Szűnjenek a rút viszályok, megszólások,
s ott lakozzék miközöttünk Krisztus Isten.

Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.

+++

Az igaz Messiás már eljött,
Sokféle csodákat köztünk tött,
A vizet is borrá tette, a násznépet vendégelte,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


Ott nagy lakodalmat kezdének,
Jézust is meghívták vendégnek,
Őt követték tanítványi, mint a tyúkot a fiai,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


Az első tál ételt felhozták,
Jézust is azonnal kínálták,
Mindenben tetszett az étek, csak a
borban van  a vétek,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


Szűz Mária eztet hogy látta,
Fogyatkozásukat megszánta,
Mondá, Fiam, boruk nincsen, azért
semmi kedvük nincsen,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


Jézus, hogy vigasságot tenne,
Szűzanya kérése meglenne,
Parancsola meríteni, kútból hat vedret tölteni,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


A szolgák is frissen siettek,
Kútból hat vödröket töltöttek,
Jézus borrá változtatá, első csodáját mutatá,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


Bort adják a násznagy kezébe,
Hogy adja a vendég elébe,
Násznagy a bort megkóstolja, mindjárt
  vőlegényt szólítja,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.

Minden ember úgymond elsőbben,
Jó bort ad a vendég elébe,
De te eddig a jót tartád, és az alábbvalót adád,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


A bort mindnyájan megkóstolták,
Nosza rajta, vígan kínálják,
Hej de jó bor ez az újbor, sokkal jobb bor,
mint az óbor,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


Péter is Jakabbal vígan van,
Köszönti Andrásra nagy gyorsan,
Meg se törli a bajuszát, üresíti a poharát,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


János a poharat vigyázza,
Soká kerül, nehezen várja,
Jakab elől elragadja, szomjú torkára felhajtja,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


Simon Tádeusnak  azt mondja,
Tölts kulacsra, jó lesz holnapra,
Mert a jó bor hamar elfogy, bárcsak volna
        néha egy korty,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


Júdás Iskariot, hogy látta,
Hogy őtet senki sem kínálja,
Teletölti ő a kondért, és iszik a vőlegényért,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


Bertalannak sem jut eszébe,
Hogy nyúzatik majd jövendőbe,
Mondja: gyomrunk sokszor kordul, igyunk
    tehát a jó borbul,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.Más vendégek is ott lennének,
Nosza vígan legyünk, örülnek,
Úgy megforgatták Magdolnát, mind szétrúgta a papucsát,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


Hát te szegény ember miért jöttél?
Talán vajon nyúlhúst ehetnél?
Jobb tenéked káposztáshús, mint, sem ez a sovány nyúlhús,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


Adj, Isten, hogy mi is örüljünk,
Ily mulatságban részesüljünk,
Jó bor mellett duda nélkül, mit ér a tánc ugrás nélkül,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


Jézust, mi mindnyájan dicsérjük,
Szentséges szent nevét említjük,
Valahol csak együtt vagyunk, Ő szent nevében mulassunk,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


Szűz Mária elment már haza,
Úr Jézus is elment utána,
Mi is menjünk hát utána, vigyen fel a mennyországba,
Kána menyegzőbe, a nagy vendégségbe.


+++

1.)
Áll a gyötrött Isten-anyja,
Kín az arcát könnybe vonja.
Úgy siratja szent Fiát,
Úgy siratja szent Fiát.
2.)
Gyász a lelkét meggyötörte,
Kín és bánat összetörte,
Tőrnek éle járta át,
Tőrnek éle járta át.
3.)
Ó mi nagy volt ama drága
Szűzanya szomorúsága
Egyszülött szent magzatán,
Egyszülött szent magzatán.
4.)
Mennyit sírt és hogy kesergett,
Látván azt a nagy keservet,
Azt a nagy kínt szent Fián,
Azt a nagy kínt szent Fián.
5.)
Ki ne sírna, melyik ember,
Hogyha ennyi gyötrelemben
Látja lankadozni őt,
Látja lankadozni őt?
6.)
Ki ne sírna Máriával,
Hogyha látja szent Fiával
Szenvedni a szent Szülőt,
Szenvedni a szent Szülőt?
7.)
Népét hogy megmossa szennytől,
Látta tenger gyötrelemtől
Roskadozni Jézusát,
Roskadozni Jézusát.
8.)
Látta édes egy-szülöttét,
Halálos nagy elepedtét,
Látta, hogy halálra vált,
Látta, hogy halálra vált.
9.)
Szeretetnek szent kútfője,
Fájdalomnak éles tőre
Járjon át a lelkemen,
Járjon át a lelkemen.
10.)
Hogy szívemben lángra kelne
 Krisztusomnak szent szerelme.
Segíts néki tetszenem,
Segíts néki tetszenem!
11.)
Én szívembe jól bevéssed,
Szűzanyám, nagy szenvedésed
S az átvertnek sebeit,
S az átvertnek sebeit.
12.)
Gyermekednek, a sebzettnek,
Ki miattam szenvedett meg,
Osszam meg gyötrelmeit,
Osszam meg gyötrelmeit.
13.)
Add meg, kérlek, hogy míg élek,
Együtt sírjak mindig véled
S azzal, ki a fán eped,
Azzal, ki a fán eped.
14.)
A keresztnél véled állni,
Gyászban véled eggyé válni:
Erre űz a szeretet,
Erre űz a szeretet.
15.)
Dicső Szüze szent szüzeknek,
Hadd ízleljem kelyhedet meg.
Add nékem fájdalmaid,
Add nékem fájdalmaid.
16.)
Add tisztelnem, add viselnem,
S nem felednem, holt Szerelmem,
Krisztusomnak kínjait,
Krisztusomnak kínjait.
17.)
Sebeivel sebesítsen,
Szent mámorba részegítsen
Buzgó vérével Fiad,
Buzgó vérével Fiad.
18.)
Hogy ne jussak ama tűzbe,
Védj meg engem, drága Szűz, te,
Az ítélet ha riad,
Az ítélet ha riad.
19.)
Krisztusom, ha jő halálom,
Anyád szeme rám találjon
És elhívjon engemet,
És elhívjon engemet.
20.)
S hogyha testem porba tér meg,
Lelkem akkor a nagy égnek
Dicsőségét lelje meg,
Dicsőségét lelje meg.


+++


Szívünk, lelkünk most kitárjuk, Utad, Jézus, veled járjuk.
Kérünk, mélyen belevéssed Szíveinkbe szenvedésed.
1.) Áll a gyilkos, nagy ítélet, Rajtunk immár igaz véred.
Valahányszor szavam vétett, Pilátusod lettem néked.
2.) Itt van már a kereszt fája, Hurcolnod kell Golgotára.
Uram, én meg puhán, restül Vonakodom a kereszttül.
3.) Botlik, roskad szegény tested, Nem bírja a nagy keresztet.
Földre sujtód, jaj! én voltam, Ki oly sokszor elbotoltam.
4.) Ó jaj, látod jönni szemben Édesanyád, gyötrelemben.
Ó csak én is véle járnék Krisztus után, mint az árnyék.
5.) Vinni terhed, segítségül, Itt van Simon Kirenébül.
Bárcsak én is, bűnös lélek, Keresztemmel követnélek!
6.) Jámbor asszony siet hozzád,Kendőjével törli orcád.
Vajon hát én, kőszívemmel,  Mennyi könnyet törültem fel?
7.) Földre roskadsz másodízben, Értem tűrő kegyes Isten.
Hát én hányszor tántorultam! Bűneimbe visszahulltam!
8.) Sírva jöttök ki elébe, Jeruzsálem asszonynépe.
Jaj, rám is szól, ami rátok:, Magatokat sirassátok!''
9.)A keresztnek szörnyű terhe Harmadszor is földre ver le.
Ested adjon szent kegyelmet, Hogy a bűnből talpra keljek.
10.) Megcsúfoltak ruha nélkül, Borzad szájad vad epétül.
Tisztes mérték, szent szemérem, Mindig, mindig maradj vélem!
11.) Édes Jézus drága testét Véres fára fölszegezték.
Mi egyetlen boldogságunk, Szent keresztfa, sírva áldunk.                
12.) Megváltásunk már betelve: Jézus lelkét kilehelte.
Újra élek kegyelméből! Ki szakaszt el szerelmétől
13.) Keresztfádról már levesznek, Szent Szűz szívén pihen tested.
Bár pihennél mindig nálam, Tiszta szívem templomában.
14.) Már a szent test sírba téve Újon metszett szirt ölébe,
Onnan kél fel harmadnapra, Halált, pokolt letiporja.
Uram, hiszek és remélek, Én szerelmem, néked élek.
Szánom-bánom minden vétkem, Légy az enyém egykor égben.

+++

Az igaz hitben végig megmaradjunk,
noha e földön szükség nyomorognunk,
sok megalázást érette szenvednünk,
végre meghalnunk.
Például vannak a szent apostolok,
kiknek szavára számtalan országok
szerte a földön Krisztushoz megtértek
mind a pogányok.
Mert elméjüket igaz tudománnyal,
szívüket erôs állhatatossággal
megerôsíték, hogy ne gondolnának
senki átkával.
Mint a lépesméz, édes volt a hangjuk,
mindenütt kedves az ô tanításuk,
Szent Lélektôl volt ilyen a szólásuk
és tudományuk.
Szent Péter méne Róma Városába,
kit Néró császár kemény haragjába,
földfelé fôvel feszíte halálra,
Egyház sziklája.
Szent Pál Apostol Asiát bejárta,
Rómában várta hitnek koronája,
feje véteték, örömest meghala,
Isten szolgája.
Szent András pedig, Simon Péter báttya
Nagy Szkitiában Krisztust prédikálja,
De megfeszítô ôtet az Achaja
hamis bírája.
Krisztus hitéért utánuk sok szentek,
átkot, szidalmat, vereséget tûrtek,
kínt, fáradtságot, halált is szenvedtek,
úgy örvendeztek.
Most sincs becsûje Krisztus igéjének,
nincs tisztessége az ô híveinek,
mert így kell lenni evilágon ennek,
szava Istennek.
Jézus hivôi, vígan örvendjetek,
kik most a földön üldözést szenvedtek,
mert mennyországban bô jutalmat vesztek,
boldogok lesztek.
Tisztesség néked, Teremtô szent Atyánk,
ki szent Fiadat küldötted mihozzánk,
add, hogy e hitben végig megmaradjunk,
s mennybe juthassunk.

+++


Kirje, kirje, kisdedecske,
betlehemi hercegecske,
ki miértünk sok jót tettél,
a pokoltól megmentettél.

Karácsonynak éjszakáján,
Jézus születése napján
örüljetek, örvendjetek,
a kis Jézus megszületett.
       
Jézus ágyán nincsen paplan,
jaj de fázik az ártatlan!
Hogy is lehetne dunyhája:
elveszett a báránykája.

A kis Jézus aranyalma,
boldogságos Szűz az anyja,
két kezével ápolgatja,
lábaival ringatgatja.

Szűz Mária várva várja,
aludjon el Jézuskája,
szép kezével ápolgatja,
két lábával ringatgatja.
       
Aludj, aludj én szentségem,
Csillag jön a széles égen
Fényes útját bölcsek járják,
Áldásodat várva várják.
       
Aludj, aludj boldogságom.
Harmat csillog minden ágon.
Pici tested gyönge, mégis
Tied lesz a föld is, ég is.

***

Templomunk az Isten háza,
gyermekeit hívja, várja,
öröm nekünk együtt lenni,
imádkozni, énekelni.

***

Őrangyalom, szívből kérlek,
Bűntől, bajtól őrizzél meg!
Életemben légy vezérem,
Halálomkor állj mellettem!


***
(Weöres Sándor)

Szép a fenyő télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:
míg az ágán jég szikrázik,
üde zöldje csak pompázik.

Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az újesztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.


+++

Új esztendő kezdete
Kiskarácsony ünnepe.
El ne feledj, Isten népe,
elmenni a szentmisére!
Amilyen az indulás,
olyan lesz a folytatás.
Szent áldását adja ránk,
Kisded Jézus, Szűzanyánk!
(dallam: Mozart - C-dúr variációk /   Hull a pelyhes)

+++

Csordapásztorok, midőn Betlehemben
csordát őriznek éjjel a mezőben.
Isten angyali jövének melléjök,
nagy félelemmel telék meg ő szívök.
Örömet mondok, nagy örömet néktek,
mert ma született a ti üdvösségtek.
Menjetek el csak gyorsan a városba,
ott találjátok Jézust a jászolban.
Elindulának és el is jutának,
Szűz Máriának jónapot mondának.
Isten titeket hozott Uratokhoz,
de nem szólhatok mostan szent Fiamhoz.
Mert ő aluszik, nyugoszik pólyában,
szénán bágyadoz a hideg jászolban.
Nem pihen ágyban, sem friss palotában,
hanem jászolban, romlott istállóban.
Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat, nékünk,
mert mi angyalok igéjére jöttünk.
Üdvözlégy, Jézus, pásztorok pásztora,
bűnös emberek megváltó szent ura.
Kérünk tégedet, mi Üdvözítőnket,
sok bűneinkért meg ne utálj minket.
Mária, te is könyörögj érettünk,
hogy halálunkkor boldogok lehessünk.
Dicsőség néked, örök Atyaisten,
te kisded Jézus és Szentlélek Isten.

+++1.) Követte egykor Krisztus csodáját népek sokasága;
taníván őket, e szavakat mondja:

2.) Boldogok, akik lelki szegények, és nem hivalkodnak,
mert a mennyország adatik azoknak.

3.) Boldogok, akik szelíd emberek, és nem gyűlölködnek,
Atyám ígéri: ők bírják a földet.

4.) Boldogok, akik sírván bánkódnak, és károkat vallnak,
mert ők Istentől vigasztalást kapnak.

5.) Boldogok, akik az igazságot éhezik, szomjazzák,
amit kívántak, Istennél találják.

6.) Boldok, akik irgalmas szívvel máson könyörülnek,
irgalmasságot az Istentől nyernek.

7.) Boldogok, akik tiszta szívűek és a bűnt utálják,
mert jövendőben Istent ők meglátják.

8.) Boldogok, akik békesség-szerzők, békességben laknak,
gyermekei ők, valóban az Úrnak.

9.) Boldogok, akik az igazságért üldözést szenvednek,
örökösei lesznek majd a mennynek.

10.) Boldogok lesztek, amikor én értem emberek gyűlölnek,
és maguk közül titeket kiűznek:

11.) Mondom tinéktek, örvendezzetek, vigadjatok szívből,
jutalmat nyertek Atyámnak kezéből!


+++1.) Kezdődik az ének az Úr fölségének, kezdődik a szent áldozat.
Alázatos hittel imánk hozzád sír fel, ó Atyánk, kegyesen fogadd.
Bűnbánó szívvel koldulunk, könyörülj népeden Urunk,
Érte halt halált szent Fiad. 
2.) Isteni szent Fölség, hála és dicsőség Tégedet illet egyedül.
Trónod zsámolyára száll szívünk imája, égbe, hol szent Fölséged ül.
A szívünk Tehozzád eped. Köszönjük, hogy szent Gyermeked
Küldted el békekövetül.
3.) A kereszt oltárán Jézus égi Bárány Atyjának föláldoztatott.
Kenyér s bor színében megújítja szépen az áldott szent áldozatot.
Ó, Atyánk, kegyesen fogadd, hintsd le ránk szent malasztodat,
S fordítsd el tőlünk haragod.
4.) Mi is a szívünket, búnkat, örömünket áldozzuk, ó Atyánk, neked.
Kezed áld vagy büntet, egész életünket adtad, hát el is veheted.
Jézusért bízva szenvedünk, Jézusé legyen életünk, 
Ki értünk fölfeszíttetett.1.) Égből szállott szent kenyér,
Értünk ontott drága vér:
Hittel áldunk és imádunk,
Bár az elme föl nem ér.                              

2.)Véghetetlen Istenség,
Szerető nagy kegyesség!
Az oltáron velünk áldjon
Tégedet a föld s az ég.
                                                                                                                                 
3.) Ó mennyei seregek!
Velünk egyesüljetek:
Tiszta lelkek, az Istennek
Irgalmáról zengjetek.                                 

4.) Nap, hold s fényes csillagok
Imádságra gyúljatok:
Hitünk fénye őt dícsérje,
Kit ragyogva áldotok.                                

5.) Legyen egy szív, egy lélek
Azokban, kik dícsérnek.
Ó nagy Isten! e szentségben
Nyerjék meg, mit remélnek.                                  

6.) Reménységünk csak te vagy,
Jézus, kérünk, el ne hagyj:
Légy vezérünk, s hogy célt érjünk,
Országodba befogadj.


Üdvözítőnk Édesanyja,
Mennyeknek megnyílt kapuja,
Tengerjárók szép csillaga,
Boldogságos Szűz Mária.

         Légy segítség hű népednek,
         Az elesett bűnösöknek,
         Ki szülője Istenednek,
         Anyja lettél Teremtődnek.

Mert angyali köszöntésre
Rádszállott az Úr Szentlelke,
Ekkor lett az örök Ige
Szűz méhednek szűz gyümölcse.

         Azért, édes Istenanya,
         Légy bűnösök szószólója,
         Botló lábunk támasztója
         Üdvösségünk nyílt kapuja.

Adjunk hálát az Istennek,
Atya Fiú Szentléleknek,
Három személy Fölségének
Egymivoltú Istenségnek.

 

Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet,
Meg ne utáld ínségében hívedet,
Mária, Mária, Mária, Szűzanya!                       

Oltalomhely Isten után csak te vagy,
Szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy.
Mária, Mária, Mária, Szűzanya!     

Vétkeimnek rútságáért meg ne vess,
Szent Fiadnak országába bevezess.
Mária, Mária, Mária, Szűzanya!     

Hogyha megvetsz, édesanyám, mit tegyek?
Vétkeimnek tengerében elveszek.
Mária, Mária, Mária, Szűzanya!     

Szánd meg, kérlek, én szomorú estemet,
Ne tekintse Fiad, Jézus, vétkemet.
Mária, Mária, Mária, Szűzanya!     

Hanem nézze irgalmának tengerét
S a te buzgó könyörgésed érdemét.
Mária, Mária, Mária, Szűzanya!     

És ha majdan elközelget halálom,
Kegyes Anya, te légy édes vigaszom.
Mária, Mária, Mária, Szűzanya!     

Akkor segíts engem, szegény szolgádat,
Kérjed értem Jézust, te szent Fiadat.
Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 1.) Jöjj, Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk teljesen
/:Mennyből fényességedet,:/
Jöjj el, jöjj el, 
jöjj Szentlélek Úristen.

2.) Jöjj el, árvák gyámola,
Jöjj el, szívünk orvosa,
/:Oszd ki égi kincsedet,:/
Jöjj el…

3.) Jöjj el, lelki vigaszunk,
Testi, lelki támaszunk,
/:Érezzük bőségedet, :/
Jöjj el...

4.) Fáradságban nyugalmunk,
Hévben hűvös árnyékunk,
/:Sírásunkban örömünk, :/
Jöjj el…

5.) Ó dicső nap, híveid
Sötétséges szíveit
/:Világítsd be, légy velünk, :/
Jöjj el…

6.) Add, Uram, a híveknek,
Benned bízó népeknek
/:Hétszeres kegyelmedet:/
Jöjj el…


7.) Esdve kérünk, ó engedd,
Hogy elnyerjük a mennyet,
/: Megláthassuk színedet, :/

Jöjj el…

Angyaloknak királynéja
tiszta Szűz! 
Kérjed a te szent 
Fiadat érettünk! 
Ékes virágszál, 
kit Szent Anna szült, 
Szép Szűz Mária, 
könyörögj értünk!

Pátriárkák királynéja…
Prófétáknak királynéja…
Apostolok királynéja…
Vértanúknak királynéja…
Hitvallóknak királynéja…
Szüzeknek szent királynéja…
Minden szentek királynéja…
Mennyekbe fölvett királyné…
Szentolvasó királynéja…
Családoknak királynéja…
Békességnek királynéja…
1.) Máriát dícsérni
hívek jöjjetek, 
Mert ő fogja kérni
Fiát értetek. 
Üdvözlégy, Mária!
Mondja minden hív,
Áldott légy, Mária!
Mondja nyelv és szív.
                                   
2.) Ha értünk Mária
Fiát kérleli,
Kérését szent Fia
Meg nem vetheti. 
Üdvözlégy...
                                   
3.) Istentől csodával
Néki adatott,
Hogy anyaságával
Szűz maradhatott. 
Üdvözlégy...
                                   
4.) Teljes áldásokkal,
Mint világgal tűz,
És szent malasztokkal
E dicsőült Szűz.
Üdvözlégy…


5.) Fogantatásában
ő vétkes nem volt,
Sem élte folytában,
Sem, midőn megholt.
Üdvözlégy...
                                               
6.) Ó Szűz, életfája
A jámboroknak,
És főpátrónája
Hív magyaroknak.
Üdvözlégy...
                
7.) Te vagy segítsége
Minden híveknek,
És nagy reménysége
A bűnösöknek.
Üdvözlégy...
                
8.) Azért is szívemben
Mostan vigadok,
És igaz lelkemből
Híved maradok.       
Üdvözlégy...
                
9.) Utolsó órámban
Segélj engemet,
Az örök hazába
Segítsd lelkemet.
Üdvözlégy…1.) Uram, Jézus, légy velünk, mi egyetlen örömünk! Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. Ó, egyetlen örömünk! – Uram, Jézus, légy velünk!

2.) Uram, Jézus, tégedet szívünk, lelkünk úgy eped,mert kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet. Boldog mással nem lehet – Uram, Jézus, csak Veled.

3.) Uram Jézus, kérve kér Szívünk, mely bíz és remél, Add meg néki a nyugalmat, Mely minden kinccsel felér. A szív, amely bíz s remél, Uram Jézus, kérve kér.

4.) Uram, Jézus, adj erőt, vigasztald a szenvedőt, a bűnbánó lélek nyerjen kegyelmet az Úr előtt.
Segítsd föl a küszködőt! – Uram, Jézus, adj erőt!

5.) Uram, Jézus, el ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy.Legfőképp a végső harcon végig velünk megmaradj. Te, ki lelkünk üdve vagy – Uram, Jézus el ne hagyj!

1.) Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott. Angyaloknak énekével Néked áldozok,
Terjeszd fölém kezedet, hogy az istenszeretet, 
Töltse el ma szívem, lelkem jászolod tövén.
2.) Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait, Hiszem mégis rendületlen, hogy már Te vagy itt,És mosolygón felfogod kö nnyemet, amit hozok ajándékul jászolodnak trónusához én.
3.) Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait: Boldogságot adni másnak  nincs hatalma itt, Csak tenéked, Istenem, ó ha arcod megjelen, Áldott ostya szent színében, boldog vagyok én.
4.) Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem, Ki e sötét lelki éjben jászlad keresem!Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek, s meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.
5.) Szentségházad jászolához állok őrnek én, hogy ne bántson senki Téged már e földtekén.Ó, ha téged sértenek én szívembe rejtelek, s menedéket adok Néked mindhalálomig.


O Tannenbaum, o Tannenbaum,


wie treu sind deine Blätter!

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,

nein, auch im Winter, wenn es schneit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

wie treu sind deine Blätter!O Tannenbaum, o Tannenbaum,

du kannst mir sehr gefallen.

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit

ein Baum von dir mich hoch erfreut.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

Du kannst mir sehr gefallen.O Tannenbaum, o Tannenbaum,

dein Kleid will mich was lehren:

Die Hoffnung und Beständigkeit

gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren.
 


Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,
Ki mindenkor szépen úgy virágozál,
hogy szűz lévén meggyümölcsöztél,
Imádd Jézust értünk, akit te szültél!
Szép liliomszál, szűzek virága, könyörögj érettünk,
Istennek anyja!
Ó, mily ékes vagy, Mária, bűnösöknek szószólója!
Istennek szent anyja…
Szüzeknek szent Szüze…
Krisztusnak szent anyja…
Egyházunknak anyja…
Isteni kegyelem anyja..
Makula nékül való anya…
Szűz virág szent anya…
Szeretetre méltó anya…
Csodálatos anya…
Jó tanácsnak anyja…
Teremtőnknek anyja…
Üdvözítőnk anyja…
Nagyokosságú Szűz…
Dicsérendő szent Szűz…
Nagyhatalmú szent Szűz…
Irgalmas szentséges Szűz…
Hűséges szentséges Szűz…
Igazságnak tüköre…
Bölcsességnek széke…
Örömünknek oka…
Titkos értelmű rózsa…
Dávid király tornya…

Elefántcsontból való torony…
Mária aranyház…
Frigynek szent szekrénye…
Mennyország ajtaja …
Hajnali szép csillag…
Betegek gyógyítója…
Bűnösök menedéke…
Szomorúak vigasztalója…
Keresztények segítsége…
Magyarország oltalmazója…
Angyalok királynéja…
Pátriárkák királynéja…
Prófétáknak királynéja…
Apostolok királynéja…
Vértanúknak királynéja…
Hitvallóknak királynéja…
Szüzeknek királynéja…
Minden szentek királynéja…
Mennyekbe fölvett királyné…
Szentolvasó királynéja…
Családok királynéja…
Béke királynéja…Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, /
mennynek és földnek, minden láthatónak
és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, /
Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született /
az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól, /
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény, /
az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, /
leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától /
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, /
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, /
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtak. /
és országának nem lesz ge.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, /
aki az Atyától és Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk,
mint az Atyát és a Fiút, /
Ő szólt a próféták szaval.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli
Anyaszentegyházban. /
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását /
és az eljövendő örök életet. Ámen.
Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség a jóakaratú embereknek.
Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged,
magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért,
Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten.
Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú,
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk;
te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket.
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk.
Mert egyedül te vagy a Szent,
te vagy az Úr,
te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt,
az Atyaisten dicsőségében.       Amen.

*
Dicsőség mennyben az Istennek!
Dicsőség mennyben az Istennek!
Az angyali seregek vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség  Istennek!
Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek!
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet,
Békesség, békesség embernek!1. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hoch heilige Paar.
Holder Knab' im lockigen Haar,
|: Schlafe in himmlischer Ruh! :|

2. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb' aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund'.
|: Jesus in deiner Geburt! :|

3. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn,
Uns der Gnaden Fülle läßt sehn,
|: Jesum in Menschengestalt! :|

4. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß,
Und als Bruder huldvoll umschloß
|: Jesus die Völker der Welt! :|

5. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit
In der Väter urgrauer Zeit
|: Aller Welt Schonung verhieß! :|

6. Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja,
Tönt es laut bei Ferne und Nah:
|: "Jesus der Retter ist da!" :|
Csendes éj! Szentséges éj!
Mindenek álma mély;
Nincs más fent,
csak a Szent szülepár,
Drága kisdedük álmainál,
Szent Fiú, aludjál
szent Fiú, aludjál!Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle genti
pace infondi nei cuor!
luce dona alle genti,
pace infondi nei cuor!

Fel nagy örömre, ma (vagy: meg-) született,
aki után a föld epedett,
Mária karján égi a lény,
isteni Kisded Szűznek ölén.
egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
nézd a te édes Istenedet.
Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
bársonyos ágya nincs neki itt;
csak ez a szalma, koldusi hely,
rá meleget a marha lehel,
egyszerű pásztor, térdeden állj,
mert ez az égi s földi Király!

*
Ó gyönyörű szép, titokzatos éj!
Égszemű Gyermek, csöpp rózsalevél,
Kisdedként az édes Úr jászolában
megsimul,szent K arácsony éjjel.
Ó fogyhatatlan, csodálatos ér!
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér.
Benne lásd: az édes Úr téged szomjaz,
rád borul. Egy világgal ér fel.

1.) Mennyből az angyal
lejött hozzátok,
pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menvén
lássátok, lássátok.
2.) Istennek Fia, aki született
jászolban, jászolban,
Ő leszen néktek Üdvözítőtök
valóban, valóban.
3.) Mellette vagyon az édesanyja,
Mária, Mária!
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik
szent Fia, szent Fia.
4.) El is menének köszöntésére
azonnal, azonnal,
szép ajándékot vivén szívükben
magukkal, magukkal.
5.) A kis Jézuskát egyenlőképpen
imádják, imádják,
a nagy Úristent ilyen nagy jóért
mind áldják, mind áldják.


1.) Pásztorok, pásztorok örvendezve
sietnek Jézushoz Betlehembe;
köszöntést  mondanak a Kisdednek,
ki váltságot hozott az embernek.

2.) Angyalok szózata minket is hív,
értse meg ezt tehát minden hű szív;
a kisded Jézuskát mi is áldjuk,
mint a hív pásztorok magasztaljuk.

3.) Üdvözlégy, kis Jézus, reménységünk,
aki ma váltságot hoztál nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
megnyitád szent Atyád mennyországát.

4.) Dicsőség, imádás az Atyának,
érettünk született szent Fiának,
és a vigasztaló Szentléleknek,
Szentháromságban az egy Istennek.