Légy jó mindhalálig


(vázlat erkölcstan kifejtéséhez)A katolikus hit és erkölcs
csirájában minden emberi szív birtoka és a józan ész felismeréseivel harmóniában van. "Lelőhelye" az Egyház (tanítása, története, imádsága, szentjei).

Az emberkép
döntő jelentőségű, ettől függ az erkölcsi jóság és rosszaság: szeretetből szeretetre teremtett teremtmény, aki nem tud szeretet nélkül élni.

Nyolc boldogság
1. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
2. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
3. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
4. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
5. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
6. Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.
7. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.Az erény és a vícium
Az erény: készség a jó megtételére. A vícium az ellenkezője.


A négy sarkalatos erény:

1. AZ OKOSSÁG:az a begyakorolt körültekintés, józan ítélőképesség, mely által az általános erkölcsi irányelveket mindennapi tetteinkben a körülmények mérlegelésével alkalmazzuk.

2. AZ IGAZSÁGOSSÁG: megadni mindenkinek, ami neki jár - Istennek a teremtményi hódolatot - a közösségnek, hazának, társadalomnak kötelességeink teljesítését, embertársainknak a velük való kapcsolatoknak vagy megállapodásoknak megfelelő javakat, szolgáltatásokat, tartozásokat.

3. AZ ERŐSSÉG: a lélek ereje, állóképessége a jó ügyekben, a szorongatások, szenvedések, küzdelmek között.

4. A MÉRTÉKLETESSÉG: begyakorolt uralom az emberi szenvedélyek fölött mind testi természetű dolgokban (falánkság, élvezetek, nemi vágy, mozgás stb.), mind a szellemiekben (harag, kíváncsiság, rendetlen kívánság, túlzásokra való hajlam). A többi természetes erény e négyre visszavezethető.

A három isteni erény:
Isten adományai, melyek a mi együttműködésünkkel bontakoznak ki.
1. A HIT: a legfőbb Igazság szavának, igéjének feltétlen elfogadása annak alapján, hogy Isten nem téved és nem téveszt meg.

2. A REMÉNY: bizalomteljes ráhagyatkozás a legfőbb Jóra, aki minket üdvözíteni tud és akar; vakmerőség nélkül, de Isten irgalmában bízva életünknek az öröklét felé irányítottsága.

3. A SZERETET: akaratunk minél teljesebb egyesülése Istennel, aki maga a Szeretet; felebarátaink szeretete Istenre való tekintettel és Isten példája szerint. A szeretet gyümölcsei: a béke, öröm, megbocsátó és adakozó jóindulat.

A hit majd életünk végén elmúlik, mert helyet ad a látásnak. A remény is elmúlik, mert a beteljesedés fölöslegessé teszi. De a Szeretet mindörökre megmarad, mert Isten színelátásában jut el a boldog tökéletességre.
 

 A hét fő vicium:
1. Gőg
2. Fösvénység
3. Bujaság
4. Harag
5. Torkosság
6. Irigység
7. Restség

Lelkiismeret
A lelkiismeret az értelem ítélete amellyel a személy a jó egyetemes ismeretét egy konkrét helyzetben alkalmazza.

Az erkölcsiség forrásai
A cselekedet jóságát, vagy rosszaságát az adja, hogy mit, milyen célból, milyen körülmények között teszünk. A cél nem szentesíti az eszközt.

A tizparancsolat
A szívünkbe írt törvény kinyilatkoztatása.
Erkölcsi megfontolásaink sorvezetője lehet, rendszert kínálva az erkölcsi kérdéseknek, ill. válaszoknak.II. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
II. Isten nevét hiába ne vedd!
III. Az Úr napját szenteld meg!
IV. Atyádat és anyádat tiszteld!
V. Ne ölj!
VI. Ne paráználkodj!
VII. Ne lopj!
VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!
X. Mások tulajdonát ne kívánd!


A főparancs
1. Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és egész elmédből.
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

Az irgalmasság testi cselekedetei
1. Enni adni az éhezőknek.
2. Inni adni a szomjazóknak.
3. Felöltöztetni a ruhátlanokat.
4. Befogadni a vándorokat.
5. Meglátogatni a betegeket.
6. Meglátogatni a foglyokat.
7. Eltemetni a halottakat.

Az irgalmasság lelki cselekedetei
1. Tanácsot adni a bizonytalankodóknak.
2. Tanítani a tudatlanokat.
3. Figyelmeztetni a bűnösöket.
4. Vigasztalni a szomorúakat.
5. Megbocsátani a bántásokat.
6. Türelmesen elviselni a kellemetlen személyeket.
7. Imádkozni Istenhez az élőkért és a holtakért.

Az Egyház öt parancsa
1. Vasárnap és parancsolt ünnepeken vegyél részt a szentmisén és tartózkodj a munkától és az olyan tevékenységektől, amelyek akadályozhatják e napok megszentelését.
2. Bűneidet évente legalább egyszer gyónd meg.
3. Az Eucharisztiát legalább Húsvétkor vedd magadhoz.
4. Az Egyház által meghatározott napokon tartózkodj a húseledeltől és tartsd meg a böjtöt.
5. Lehetőségeid szerint segítsd az Egyházat anyagi szükségleteiben.

A bűn
Isten törvényének megsértése tudva és akarva

A halálos és bocsánatos bűn
létezik, tehát egy bűn vagy halálos, vagy bocsánatos. A halálos bűnt az követ el, aki súlyos dologban teljes tudatossággal és teljes akarással megszegi Isten törvényét. Az ilyen tett, mulasztás, vagy gondolat lerombolja a szeretetet, az embert elfordítja Istentől. A bocsánatos bűn (nem súlyos tárgyban, vagy akár súlyos tárgyban, de nem egészen tudva, vagy nem teljes akarattal) megsebzi a szeretetet, de engedi azt létezni. Aki halálos bűn állapotában, bűnbánat nélkül hal meg, az örökre szakít Istennel, és ez a pokol.A Szentlélek elleni bűnök
Ezek alapjában rendítik meg az Istennel való kapcsolatunkat.
1. Aki vakmerően bizakodik Isten irgalmasságában;
2. Aki kételkedik Isten kegyelmében;
3. Aki a megismert igazság ellen tusakodik;
4. Aki irigyli mástól Isten kegyelmét;
5. Aki az üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodik;
6. Aki mindhalálig nem bánja meg bűneit.

Égbekiáltó bűnök 
Ezek szörnyűsége a Szentírás kifejezése szerint Istentől kér büntetést.
1. Szándékos gyilkosság;
2. A szegények, árvák, özvegyek nyomorúságának nagyobbítása;
3. A munkások bérének igazságtalan visszatartása.

Idegen bűnök
melyekkel mások bűnét okozzuk, illetve részesei leszünk.
1. Másnak bűnre tanácsot adni;
2. Másnak bűnös dolgot parancsolni;
3. Vétekben mással egyetérteni;
4. Mást bűnre ingerelni;
5. Másnak bűnös cselekedetét dicsérni;
6. Másnak bűnét elhallgatni;
7. Másnak bűnét elnézni;
8. Mást bűnre segíteni;
9. Másnak bűnét takargatni.